Convocatoria Mossos 2017 (500 plazas)

En esta web vamos a analizar la convocatoria  de mossos 2017 para que te sirva de base para prepararte en futuras oposiciones.

Índice

Oposicions mossos d’esquadra 2017

En esta oposición se convocaron 500 plazas de Mosso d’Esquadra, escala básica.

Examen 2017

Accede al examen de 2017 aquí.

Requisitos mossos d’esquadra 2017

Antes de acceder a la oposición y las pruebas antes de formar parte del personal policial, has de comprobar que cumples los siguientes requisitos.

Requisitos para participar en la convocatoria

2.1 Las personas participantes deben cumplir los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española de acuerdo con la legislación vigente.

b) Haber cumplido 18 años y no superar la edad establecida para la jubilación forzosa.

c) Educación: Tener el título de Bachiller, de Técnico o equivalentes. Si se trata de un título obtenido en el extranjero, hay que disponer de la homologación correspondiente del órgano competente.

d) Tener una altura mínima de 1,65 m los hombres y de 1,60 m las mujeres y tener un índice de masa corporal de Quetelet entre 18,5 y 30 de acuerdo con lo establecido en la base 6.1.5 de esta convocatoria.

e) No estar incluido en ninguna causa de exclusión médica de las que constan en el anexo 3 de esta convocatoria.

f) No tener antecedentes penales, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial firme.

g) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas.

h) Haber satisfecho la tasa de inscripción que corresponda, de acuerdo con lo establecido en las bases 3.2 y 3.3 de esta convocatoria, siempre que no se encuentre incurso en el supuesto de exención establecido en la base 3.3.2.

i) Tomar el compromiso de llevar armas mediante una declaración jurada.

j) Estar en posesión del permiso de conducir vehículos de la clase B, en vigor, o permisos equivalentes de acuerdo con la normativa aplicable.

2.2 Para la admisión en esta convocatoria, las personas participantes deben poseer todos los requisitos el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes, excepto lo especificado en la base 2.1.j) de esta convocatoria.

El requisito de la base 2.1.j) debe cumplirse dentro del plazo de presentación de la documentación acreditativa de los requisitos, previsto en la base 6.2.2, plazo que se hará público en el momento de publicar la relación de personas convocadas a la realización de la fase de formación.

En todos los casos, estos requisitos deben mantenerse hasta la toma de posesión como funcionarios de carrera.

Guía mossos d’ esquadra oposicions 2017

Convocatoria mossos d’esquadra 2017 

CÀRRECS I PERSONAL DEPARTAMENT D’INTERIOR RESOLUCIÓ INT/1586/2017, de 6 de juliol, de convocatòria mitjançant oposició lliure per cobrir places de la categoria de mosso/a de l’escala bàsica del cos de Mossos d’Esquadra (núm. de registre de la convocatòria 46/17). Atès l’Acord GOV/48/2017, de 18 d’abril, pel qual s’aprova l’oferta parcial d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017, modificat per l’Acord GOV/88/2017, de 4 de juliol, i atès l’Acord GOV/89/2017, de 4 de juliol, pel qual s’aprova l’oferta parcial d’ocupació pública del cos de Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017; Atès el que disposen la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra; el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Decret 28/1986, de 30 de gener, del Reglament de selecció de personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i la resta de normativa d’aplicació general; Atès el que estableix l’article 20.2 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, així com l’article 1.i) de la Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, de delegació de competències del conseller d’Interior en el secretari general del Departament d’Interior, Resolc: Article 1 Convocar mitjançant oposició lliure 500 places de la categoria de mosso/a de l’escala bàsica del cos de Mossos d’Esquadra (grup C, subgrup C1), incloses les places corresponents al 10% addicional, d’acord amb l’oferta parcial d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017. Article 2 Contra aquesta Resolució i les seves bases, que exhaureixen la via administrativa, les persones interessades poden interposar, potestativament, recurs de reposició davant el secretari general del Departament d’Interior en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, o bé directament recurs contenciós administratiu, davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos. Barcelona, 6 de juliol de 2017 P. d. (Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, DOGC de 24.1.2011) Cèsar Puig i Casañas ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 1/21 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7407 – 7.7.2017 CVE-DOGC-A-17187016-2017 Secretari general Annex 1 Bases —1 Normes generals 1.1 S’obre la convocatòria per cobrir 500 places de la categoria de mosso/a de l’escala bàsica del cos de Mossos d’Esquadra. 1.2 L’àmbit de destinació de les persones que ocupin els llocs de treball és el comprès a tot el territori de Catalunya. 1.3 Les funcions que han de realitzar les persones participants que siguin nomenades funcionàries són les atribuïdes als mossos d’esquadra a l’article 12 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, i d’acord amb el que estableixen els apartats 1.d) i 2 de l’article 19 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 1.4 Les proves de selecció es faran d’acord amb les bases i les especificacions que figuren als annexos d’aquesta Resolució. —2 Requisits per participar a la convocatòria 2.1 Les persones participants han de complir els requisits següents: a) Tenir la nacionalitat espanyola d’acord amb la legislació vigent. b) Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa. c) Tenir el títol de batxiller, de tècnic o equivalents. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent de l’òrgan competent. d) Tenir una alçada mínima d’1,65 m els homes i d’1,60 m les dones i tenir un índex de massa corporal de Quetelet entre 18,5 i 30 d’acord amb el que estableix la base 6.1.5 d’aquesta convocatòria. e) No estar inclòs en cap causa d’exclusió mèdica de les que consten a l’annex 3 d’aquesta convocatòria. f) No tenir antecedents penals, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial ferma. g) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes. h) Haver satisfet la taxa d’inscripció que correspongui, d’acord amb el que estableixen les bases 3.2 i 3.3 d’aquesta convocatòria, sempre que no es trobi incurs en el supòsit d’exempció establert a la base 3.3.2. i) Prendre el compromís de portar armes mitjançant una declaració jurada. j) Estar en possessió del permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents d’acord amb la normativa aplicable. 2.2 Per a l’admissió en aquesta convocatòria, les persones participants han de posseir tots els requisits el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds, excepte l’especificat a la base 2.1.j) d’aquesta convocatòria. El requisit de la base 2.1.j) s’ha de complir dins el termini de presentació de la documentació acreditativa dels requisits, previst a la base 6.2.2, termini que es farà públic en el moment de publicar la relació de persones convocades a la realització de la fase de formació. En tots els casos, aquests requisits s’han de mantenir fins a la presa de possessió com a funcionaris de carrera. ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 2/21 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7407 – 7.7.2017 CVE-DOGC-A-17187016-2017 —3 Participació en la convocatòria 3.1 Termini de presentació de la sol·licitud de participació. El termini per presentar la sol·licitud de participació és de vint dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al DOGC. 3.2 Formes de presentació de la sol·licitud de participació. 3.2.1 Presentació telemàtica. La sol·licitud de participació s’ha de tramitar a través de la plataforma Tràmits Gencat accedint a l’adreça http://web.gencat.cat/ca/tramits, mitjançant el formulari habilitat a l’efecte i seguint les instruccions que proporciona la mateixa aplicació. Les sol·licituds de participació enviades per aquest portal queden registrades automàticament en el Registre general electrònic. a) Import de la taxa d’inscripció. D’acord amb la base 3.3, l’import de la taxa d’inscripció és un dels següents: – Amb bonificació per sol·licitud de participació i pagament telemàtics: 35,75 euros. – Amb bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general i per sol·licitud de participació i pagament telemàtics: 22,35 euros. – Amb bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria especial i per sol·licitud de participació i pagament telemàtics: 13,40 euros. b) Mitjans de pagament. El pagament de la taxa d’inscripció es pot fer per qualsevol dels mitjans que s’especifiquen a continuació: – En línia amb targeta bancària, un cop enviada la sol·licitud de participació telemàtica, emplenant directament l’apartat “Mitjançant targeta de crèdit/dèbit”. – Carta de pagament: un cop enviada la sol·licitud de participació telemàtica s’ha d’imprimir la carta de pagament i abonar la taxa d’inscripció a través dels caixers automàtics de qualsevol oficina de l’entitat col·laboradora Caixabank, SA. El pagament de la taxa s’ha de fer efectiu dins el termini de presentació de sol·licituds de participació. 3.2.2 Presentació presencial. La sol·licitud de participació es pot obtenir a l’adreça http://web.gencat.cat/ca/tramits i es pot presentar en els registres del Departament d’Interior, de la Direcció General de la Policia i dels serveis territorials del Departament d’Interior. També es pot presentar en qualsevol dels llocs que estableix la normativa vigent. En el cas que s’opti per presentar-la en una oficina de Correus, s’ha de fer en sobre obert per tal que la sol·licitud de participació sigui datada i segellada pel funcionari de Correus abans de ser certificada. A la sol·licitud de participació s’hi han de fer constar totes les dades sol·licitades. a) Import de la taxa d’inscripció. D’acord amb la base 3.3, l’import de la taxa d’inscripció és un dels següents: – Ordinari: 44,65 euros. – Amb bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general: 31,30 euros. – Amb bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria especial: 22,35 euros. b) Mitjans de pagament. El pagament de la taxa d’inscripció es pot fer per qualsevol dels mitjans que s’especifiquen a continuació: – Ingrés en caixa: cal fer el pagament en qualsevol de les oficines del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) en el número de compte ES47 0182 6035 45 0201607866. A la sol·licitud de participació hi ha de constar el segell de BBVA a l’apartat reservat a l’entitat bancària, el qual acredita l’abonament de la taxa d’inscripció corresponent. Posteriorment s’ha de presentar la sol·licitud de participació en els llocs de presentació de ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 3/21 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7407 – 7.7.2017 CVE-DOGC-A-17187016-2017 sol·licituds de participació indicats, abans que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. – Transferència bancària, gir postal o telegràfic: quan la persona participant utilitzi algun d’aquests mitjans cal fer l’ingrés en el número de compte de BBVA ES47 0182 6035 45 0201607866. Al resguard de pagament hi haurà de constar el nom i els cognoms de la persona participant, l’import de la taxa d’inscripció i el número de registre de la convocatòria (46/17) i s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud de participació. 3.3 Taxa d’inscripció. 3.3.1 L’import de la taxa d’inscripció és, segons la forma de presentació de la sol·licitud de participació, l’establert a les bases 3.2.1 i 3.2.2, d’acord amb l’Ordre INT/99/2017, de 22 de maig, per la qual es dona publicitat a les taxes vigents que gestiona el Departament d’Interior durant l’any 2017, i amb l’Ordre GAH/83/2017, de 9 de maig, per la qual es dona publicitat a les taxes vigents l’any 2017, i la resta de normativa aplicable. El pagament de la taxa d’inscripció a l’entitat bancària no substitueix el tràmit de presentació de la sol·licitud de participació en el termini i les formes de presentació establerts a les bases 3.1 i 3.2. La manca de pagament, el pagament incomplet de la taxa d’inscripció o la no-acreditació de l’exempció o de la bonificació de la taxa d’inscripció comporten l’exclusió de la persona participant de la convocatòria. No és procedent la devolució de la taxa d’inscripció en els supòsits d’exclusió de la convocatòria per una causa imputable a la persona participant. 3.3.2 Exempció de la taxa d’inscripció. Estan exemptes de fer el pagament de la taxa d’inscripció les persones participants que, dins el termini de presentació de sol·licituds de participació, estiguin inscrites com a desocupades i no percebin prestació econòmica per aquest concepte. A l’efecte de gaudir d’aquesta exempció les persones participants han de marcar a la sol·licitud de participació el requadre “atur sense cap prestació econòmica”. Si la persona participant s’oposa a la consulta esmentada a la base 3.4 o si la Direcció General de la Policia no pot verificar aquestes dades perquè no estan gestionades per organismes de la Generalitat de Catalunya, ha de presentar, als llocs indicats a la base 3.2.2, dins el termini de presentació de sol·licituds de participació, la documentació justificativa corresponent. 3.3.3 Bonificació de la taxa d’inscripció. A l’efecte de gaudir de les possibles bonificacions, les persones participants han de marcar a la sol·licitud de participació els requadres corresponents de bonificació de la taxa d’inscripció i indicar el número de títol i la data final de validesa perquè la Direcció General de la Policia verifiqui les dades que acrediten la bonificació. Si la persona participant s’oposa a la consulta esmentada a la base 3.4 o si la Direcció General de la Policia no pot verificar aquestes dades perquè no estan gestionades per organismes de la Generalitat de Catalunya, ha de presentar, als llocs indicats a la base 3.2.2, dins el termini de presentació de sol·licituds de participació, fotocòpia compulsada de la documentació que acrediti el dret a gaudir de la bonificació de la taxa d’inscripció. 3.4 Consulta i comprovació de dades i documents. La sol·licitud de participació en aquesta convocatòria comporta l’autorització perquè l’òrgan convocant, mitjançant la Plataforma d’integració i col·laboració administrativa (PICA) i en nom de la persona participant, faci les consultes de les dades del document d’identificació, de les dades del Registre Central de Penats i dels documents que permeten, si escau, l’exempció o bonificació de la taxa d’inscripció. No obstant això, la persona participant pot fer constar, a l’apartat corresponent de la sol·licitud de participació, l’oposició expressa a la consulta de les dades i dels documents esmentats anteriorment. En aquest cas, haurà d’aportar, dins el termini de presentació de sol·licituds de participació, el document d’identificació (DNI/NIE) i els documents justificatius que permeten l’exempció o la bonificació de la taxa d’inscripció. Pel que fa al certificat del Registre Central de Penats, l’haurà d’aportar quan el tribunal qualificador ho requereixi. 3.5 Protecció de dades de caràcter personal. La presentació de la sol·licitud de participació en aquesta convocatòria es considera com un consentiment de la persona participant per al tractament de les seves dades de caràcter personal, necessàries per gestionar la convocatòria. En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 4/21 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7407 – 7.7.2017 CVE-DOGC-A-17187016-2017 les dades personals que facilitin les persones participants en les seves sol·licituds de participació, així com en altra documentació que puguin aportar i, si s’escau, les que es puguin generar com a conseqüència de la seva participació en aquesta convocatòria, s’inclouran en el fitxer Registre de convocatòries de selecció de personal del cos de Mossos d’Esquadra (RECSP CME), regulat a l’Ordre IRP/435/2009, de 2 d’octubre (DOGC núm. 5483) per a les finalitats que s’hi preveuen, i podran ser cedides d’acord amb la normativa aplicable. Les persones participants poden exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació davant la persona titular de la Sub-direcció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia (travessera de les Corts, 319- 321, 08029 Barcelona). —4 Tribunal qualificador 4.1 El tribunal qualificador està format per les persones següents: Vocals titulars: 1. El sub-director general de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia. 2. El major del cos de Mossos d’Esquadra. 3. El sub-director general de Recursos Humans i Relacions Laborals del Departament d’Interior. 4. El cap de la Comissaria Superior de Coordinació Territorial del cos de Mossos d’Esquadra 5. El cap de la Comissaria Superior de Coordinació Central del cos de Mossos d’Esquadra. 6. El cap de l’Escola de Policia de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 7. El cap de la Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat del cos de Mossos d’Esquadra. 8. El cap de la Divisió d’Avaluació de Serveis de la Direcció General de la Policia. 9. El cap del Servei d’Assessorament Jurídic de la Direcció General de la Policia. 10. El cap del Servei de Processos Selectius de la Sub-direcció General de Recursos Humans. 11. El responsable d’Assessorament Psicològic en Processos Selectius del Servei de Processos Selectius. 12. El responsable de Seguiment i Valoració Mèdica de la Sub-direcció General de Recursos Humans. 13. El cap de l’Àrea de Continguts de Formació Policial de l’Escola de Policia de Catalunya. Vocals suplents: 1. El cap del Servei de Gestió i Coordinació de Personal de la Sub-direcció General de Recursos Humans. 2. El cap de la Comissaria General d’Informació del cos de Mossos d’Esquadra. 3. El cap de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Interior. 4. El cap de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona del cos de Mossos d’Esquadra. 5. El cap de la Comissaria General de Mobilitat del cos de Mossos d’Esquadra. 6. El cap de l’Àrea d’Instructors de Policia de l’Escola de Policia de Catalunya. 7. El cap de la Regió Policial Metropolitana Sud del cos de Mossos d’Esquadra. 8. El sotscap de la Divisió d’Avaluació de Serveis de la Direcció General de la Policia. 9. El responsable d’Assumptes Penals del Servei d’Assessorament Jurídic. 10. El coordinador de Processos Selectius del Servei de Processos Selectius. 11. El cap del Servei de Suport i Planificació de Personal de la Sub-direcció General de Recursos Humans. 12. Un facultatiu especialista en avaluació mèdica de la Sub-direcció General de Recursos Humans. 13. El cap de la Regió Policial Metropolitana Nord del cos de Mossos d’Esquadra. Actua com a president el sub-director general de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia i, en ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 5/21 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7407 – 7.7.2017 CVE-DOGC-A-17187016-2017 absència seva, com a president suplent, el major del cos de Mossos d’Esquadra. 4.2 Així mateix, formaran part del tribunal qualificador, com a titular i suplent respectivament, en qualitat d’assessors en matèria lingüística, amb veu però sense vot: Anna Morales López. Enric Blanes Palacín. 4.3 El tribunal qualificador podrà acordar, en funció del nombre de persones participants i per a la millor gestió de les proves, que aquestes es realitzin de manera descentralitzada. A aquests efectes, es designaran tribunals auxiliars a les ciutats on es realitzin les proves. Els tribunals auxiliars no tenen funcions qualificadores sinó únicament de vigilància i seguiment del desenvolupament correcte de les proves. 4.4 L’abstenció i la recusació dels membres del tribunal qualificador s’han d’ajustar al que estableixen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 4.5 El tribunal qualificador no es pot constituir ni actuar sense l’assistència, com a mínim, de set dels seus membres. 4.6 El tribunal qualificador ha d’escollir un dels seus membres perquè actuï com a secretari. 4.7 De totes les sessions del tribunal qualificador se n’ha d’estendre l’acta corresponent. 4.8 Les persones que formen part del tribunal qualificador i el personal col·laborador en la realització de les proves tenen dret a percebre les assistències previstes en el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó del servei. 4.9 El tribunal qualificador pot acordar, si ho creu convenient, la incorporació d’assessors i especialistes amb veu però sense vot, perquè col·laborin amb la seva especialització tècnica en la realització i valoració de les proves. 4.10 El tribunal qualificador aprovarà els criteris tècnics per valorar les diferents fases d’aquesta convocatòria. 4.11 El tribunal qualificador pot convocar personalment les persones participants per tal d’aclarir punts dubtosos de les capacitats o altres aspectes de la documentació que hagin aportat, quan ho consideri convenient. 4.12 El tribunal qualificador pot exigir a les persones participants la seva identificació, en qualsevol moment de la convocatòria. 4.13 El tribunal qualificador, si té coneixement que una de les persones participants no posseeix la totalitat dels requisits exigits per aquesta convocatòria o ha pogut incórrer en inexactituds o falsedats, proposarà al secretari general l’exclusió de la persona participant de la convocatòria. Les inexactituds o falsedats comprovades es posaran en coneixement de les autoritats competents a l’efecte pertinent. 4.14 El tribunal qualificador pot esmenar en qualsevol moment de la convocatòria els errors materials, de fet i aritmètics. 4.15 A més del que estableix la base 6.1.6, en qualsevol moment de la convocatòria i amb caràcter previ al nomenament de funcionari de carrera, les persones participants podran ser sotmeses a totes les proves mèdiques o psicotècniques que siguin necessàries per tal de comprovar l’adequació al quadre d’exclusions mèdiques de l’annex 3. Si de les proves practicades o de les aportades per la persona participant s’acredita que incorre en alguna de les causes d’exclusió mèdica, el tribunal qualificador proposarà al secretari general l’exclusió de la persona participant de la convocatòria. 4.16 El tribunal qualificador exclourà automàticament de la convocatòria les persones participants que durant el transcurs de la convocatòria realitzin conductes contràries a la bona fe o orientades a desvirtuar els principis d’equitat i igualtat o altres comportaments que alterin el desenvolupament normal de la convocatòria. 4.17 En els casos en què s’hagi incoat un procediment penal o s’hagi obert un expedient disciplinari contra una persona participant, el tribunal qualificador podrà acordar la suspensió de la realització de la fase de formació o de la fase de pràctiques, o el seu ajornament si encara no s’han iniciat, fins a conèixer el resultat del procediment penal o de l’expedient disciplinari. 4.18 El tribunal qualificador, amb caràcter general, publicarà les actuacions que requereixen notificació a les persones participants en els llocs que estableix la base 3.2.2. ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 6/21 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7407 – 7.7.2017 CVE-DOGC-A-17187016-2017 Amb aquesta publicació es considera realitzada la notificació oportuna a les persones participants i s’inicien els terminis a l’efecte de possibles recursos. Així mateix, per facilitar la màxima divulgació, però sense que es pugui tenir en consideració a l’efecte del còmput dels terminis, es pot consultar la informació publicada pel tribunal qualificador a través de l’adreça d’Internet http://mossos.gencat.cat. 4.19 A l’efecte de comunicacions i altres incidències, el tribunal qualificador té la seu a la Direcció General de la Policia (travessera de les Corts, 319-321, 08029 Barcelona), la qual prestarà el suport material i tècnic necessari per a la seva actuació. —5 Desenvolupament de la convocatòria 5.1 Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de participació, el secretari general del Departament d’Interior, en el termini màxim d’un mes, aprovarà la llista provisional de persones participants admeses i excloses a la convocatòria, amb indicació dels motius d’exclusió, i el lloc on han sol·licitat realitzar les proves, mitjançant una resolució que es publicarà al DOGC. En aquesta resolució també s’indicaran els llocs on s’exposarà la llista esmentada. 5.2 Les persones participants disposen d’un termini de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà de la data de publicació de la llista provisional de persones participants admeses i excloses, per formular les al·legacions que considerin pertinents adreçades a esmenar els defectes que s’hagin pogut produir en la llista esmentada o per aportar la documentació requerida per la convocatòria. En el cas que les persones participants excloses no esmenin dins d’aquest termini els defectes que se’ls imputen o no aportin la documentació preceptiva que n’hagi motivat l’exclusió, es considerarà que desisteixen de la seva sol·licitud de participació. En tot cas, i a fi d’evitar errors, les persones participants han de comprovar a la llista provisional de persones participants admeses i excloses a la convocatòria, fefaentment, no només que no figuren com a excloses, sinó que, a més, consten com a admeses. En el cas que una persona participant no aparegui a la llista provisional de persones participants admeses i excloses, a l’hora de formular la reclamació corresponent ha d’adjuntar una còpia de la sol·licitud de participació registrada. 5.3 Una vegada transcorreguts quinze dies des de la finalització del termini fixat a la base 5.2, el secretari general del Departament d’Interior estimarà o desestimarà les al·legacions presentades a la llista provisional de persones admeses i excloses, mitjançant una resolució que es publicarà al DOGC de la llista definitiva de persones participants admeses i excloses a la convocatòria, amb indicació dels motius d’exclusió, i el lloc on han sol·licitat realitzar les proves. En aquesta resolució s’indicarà la data, l’hora i el lloc de realització de la primera prova de la fase d’oposició, i els llocs on s’exposarà la llista esmentada. 5.4 D’acord amb el que disposa l’article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb la publicació en el DOGC de les resolucions esmentades i l’exposició de les llistes en els llocs que s’indiquin a les mateixes resolucions es considera realitzada la notificació oportuna a les persones interessades i s’inicia el còmput dels terminis als efectes de possibles reclamacions o recursos. 5.5 L’ordre d’actuació de les persones participants en les proves de la fase d’oposició s’inicia per la primera persona participant el primer cognom de la qual comenci per la lletra “V”, de conformitat amb el sorteig públic realitzat el dia 20 de gener de 2017 (Resolució GAH/53/2017, de 20 de gener; DOGC núm. 7294, de 25.1.2017). 5.6 La data, l’hora i el lloc de realització de la segona prova i següents els determinarà el tribunal qualificador i es publicaran juntament amb els resultats de la prova anterior. 5.7 Les persones participants, per realitzar les proves de la fase d’oposició, s’han d’identificar mitjançant la presentació del DNI, del passaport o del permís de conduir, originals, i la seva presentació podrà ser exigida pel tribunal qualificador en tot moment. La manca de presentació d’aquesta documentació comporta l’exclusió automàtica de la persona participant de la convocatòria. 5.8 Per a cadascuna de les proves es farà una única crida. Les persones participants que no compareguin a la crida del tribunal qualificador per a la realització de les proves en el lloc, la data i l’hora assenyalats seran excloses automàticament de la convocatòria. Per a les proves que consten de diversos exercicis o subproves, l’absència o retard en aquests suposarà l’exclusió automàtica de la convocatòria. ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 7/21 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7407 – 7.7.2017 CVE-DOGC-A-17187016-2017 —6 Sistema de selecció i qualificacions El sistema de selecció de la convocatòria és el d’oposició lliure. La convocatòria consta de les tres fases que es descriuen a continuació: – Primera fase: oposició. – Segona fase: formació. – Tercera fase: pràctiques. 6.1 Fase d’oposició. Proves selectives, obligatòries i eliminatòries. 6.1.1 Primera prova. Coneixements i tests psicotècnics. Consisteix en la realització de les subproves següents: a) Subprova de coneixements: consisteix a respondre un qüestionari tipus test de 50 preguntes sobre el contingut del temari publicat al DOGC núm. 7382, d’1.6.2017, mitjançant la Resolució INT/1219/2017, de 29 de maig, per la qual s’aprova i es fa públic el temari de la convocatòria mitjançant oposició lliure per cobrir places de la categoria de mosso/a de l’escala bàsica del cos de Mossos d’Esquadra. Cada pregunta té quatre alternatives de resposta de les quals només una és correcta. Totes les respostes correctes tenen el mateix valor. Les preguntes que es deixin en blanc no resten i les respostes errònies descompten una quarta part del valor d’una resposta correcta. Per calcular la puntuació d’aquesta subprova s’aplica la fórmula següent: I (C – –––––––) x PM 4 P = ––––––––––––––––––––––––––––– N P=puntuació. C=nombre de respostes correctes. I=nombre de respostes incorrectes. PM=puntuació màxima assolible (10 punts). N=nombre de preguntes (50 preguntes). El temps per realitzar aquesta subprova és d’1 hora. La puntuació d’aquesta subprova és de 0 a 10 punts. b) Subprova aptitudinal: consisteix en la realització de tests adreçats a avaluar els processos de raonament i les aptituds intel·lectuals de la persona aspirant. S’avaluarà: el raonament abstracte, el raonament espacial, l’aptitud verbal, l’aptitud numèrica i l’aptitud perceptiva. La puntuació d’aquesta subprova es de 0 a 10 punts. Per ser considerat apte en aquesta subprova s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts. c) Subprova de personalitat: consisteix en la realització d’un test orientat a avaluar els trets de la personalitat ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 8/21 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7407 – 7.7.2017 CVE-DOGC-A-17187016-2017 de la persona participant, així com la seva adaptació personal i social. La qualificació d’aquesta subprova és d’apte o no apte. Per superar-la s’ha d’obtenir la qualificació d’apte. A les persones que superin la subprova aptitudinal i la subprova de personalitat se’ls sumarà la puntuació obtinguda a la subprova de coneixements, i seran aptes a la primera prova les 3.850 persones participants que obtinguin la millor puntuació del sumatori resultant de la puntuació obtinguda en la subprova de coneixements i en la subprova aptitudinal. En cas d’empat de puntuació en la posició 3.850, seran aptes totes les persones empatades en aquesta puntuació. 6.1.2 Segona prova: física. Les persones participants aptes en la primera prova seran convocades a la realització de la prova física. La prova física consisteix en la realització dels exercicis físics següents: – Circuit d’agilitat. – Pressió sobre banc. – Cursa de llançadora. A l’annex 2 de la convocatòria s’especifiquen l’objectiu, la descripció, les normes, la valoració i els barems de cada exercici físic. En aquesta prova el tribunal qualificador compta amb l’assessorament de professionals especialitzats en educació física. Per a la realització de la prova, les persones participants s’hi han de presentar amb roba i calçat esportius. Així mateix, les persones participants assumeixen la responsabilitat de complir les condicions físiques necessàries per desenvolupar els exercicis físics que es descriuen a l’annex 2. Les persones participants no podran provar cap element o material abans de fer els exercicis físics. Quan es consideri oportú i de forma aleatòria, el tribunal qualificador podrà realitzar les proves de consum de substàncies o de grups farmacològics prohibits, d’estimulants o de qualsevol altre tipus de dopatge destinat a augmentar la capacitat física o a modificar els resultats de la prova segons les normes del Consell Superior d’Esports. El fet de donar positiu en alguna d’aquestes substàncies o de negar-se a sotmetre’s a aquestes proves comporta l’exclusió automàtica de la convocatòria. Les persones participants han de realitzar els tres exercicis físics. En cadascun dels exercicis físics han d’aconseguir una puntuació mínima d’1 punt. Les persones participants que no obtinguin una puntuació mínima d’1 punt en cadascun dels exercicis físics seran excloses de la convocatòria. Els percentatges de puntuació dels exercicis físics sobre el total de la prova física són: 30% per a l’exercici “circuit d’agilitat”, 30% per a l’exercici “pressió sobre banc” i 40% per a l’exercici “cursa de llançadora”. Cada exercici físic es puntua de 0 a 10 punts segons els barems establerts a l’annex 2. La puntuació total de la prova física s’obté de sumar la puntuació de cadascun dels exercicis físics tenint en compte el percentatge de cada exercici físic respecte a la puntuació total de la prova física. Qualificació de la prova: la puntuació de la prova física és de 0 a 10 punts. Per superar-la la persona participant ha d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Les persones que no superin aquesta prova seran excloses de la convocatòria. Participants embarassades: les participants convocades a la realització de la prova física que acreditin que estan embarassades o que no hagin complert les setze setmanes des del naixement del fill poden sol·licitar l’ajornament de la prova física, que hauran de realitzar a la següent convocatòria d’accés a la categoria de mosso/a. La sol·licitud d’ajornament s’ha d’adreçar al tribunal qualificador i s’ha de presentar en qualsevol dels llocs establerts a la base 3.2.2 abans de la data de realització de la prova física, i haurà d’anar acompanyada, obligatòriament, d’un certificat mèdic. Concedit pel tribunal qualificador l’ajornament de la prova física, les participants mantindran la reserva de la ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 9/21 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7407 – 7.7.2017 CVE-DOGC-A-17187016-2017 puntuació obtinguda en la prova de coneixements i no realitzaran la resta de proves de la convocatòria. A la següent convocatòria les participants hauran de presentar la sol·licitud de participació, complir els requisits i les condicions que s’hi estableixin i fer la prova física i la resta de proves amb les condicions i barems establerts a la convocatòria. 6.1.3 Tercera prova. Adequació psicoprofessional. El tribunal qualificador aprovarà i farà publica la llista amb les persones participants que hagin resultat aptes en la prova física ordenades segons la puntuació del sumatori resultant de la puntuació obtinguda a la primera prova i a la segona prova de més a menys puntuació. D’aquesta llista, les 2.750 persones participants més ben classificades seran convocades per realitzar la prova d’adequació psicoprofessional. En cas d’empat de puntuació en la posició 2.750, seran convocades a la realització de la tercera prova totes les persones empatades en aquesta puntuació. La prova d’adequació psicoprofessional consisteix en la realització d’un test psicotècnic i d’una entrevista orientats a avaluar l’adequació de les característiques de la persona participant en relació amb les funcions a desenvolupar. A l’inici d’aquesta prova les persones participants hauran d’emplenar un qüestionari sobre aspectes relacionats amb el curriculum vitae i els interessos professionals. Les dades que consten en aquest qüestionari serveixen únicament com a element de suport a la prova d’adequació psicoprofessional. El dia de la realització de l’entrevista les persones participants han d’entregar una fotografia actual en format carnet. La qualificació d’aquesta prova és d’apte o no apte. Per superar-la s’ha d’obtenir la qualificació d’apte. Les persones que no superin aquesta prova seran excloses de la convocatòria. 6.1.4 Quarta prova. Coneixements de llengua catalana. Les persones participants han de posseir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1), equivalent o superior de conformitat amb el que estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, en el grau adequat a les funcions pròpies de les places objecte d’aquesta convocatòria. 6.1.4.1 Exempció de la realització de la prova de coneixements de llengua catalana. Per acreditar que estan exemptes de la realització de la prova de coneixements de llengua catalana, les persones participants han d’aportar als llocs indicats a la base 3.2.2, en el termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de la llista de persones convocades per a la comprovació de les causes d’exclusió mèdica, algun dels documents que es detallen a continuació: a) Còpia compulsada de la documentació acreditativa d’estar en possessió del certificat de nivell de suficiència de català (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística, d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre l’avaluació i certificació de coneixements de català, o un dels títols, diplomes i certificats equivalents establerts per l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. b) Certificat del secretari general del departament corresponent, o de l’òrgan en el qual delegui aquesta funció, en què consti de forma clara i expressa el procés de selecció per accedir a l’Administració de la Generalitat de Catalunya en què hagi participat, el nivell de coneixements de llengua catalana requerit a la convocatòria i l’especificació que ha obtingut plaça o que ha superat la prova esmentada en altres processos de l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2017. Si es tracta d’algun dels processos selectius convocats i resolts pel Departament d’Interior, no serà necessària l’acreditació documental esmentada. El tribunal qualificador aprovarà i farà pública la llista provisional de les persones participants que estan exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana, les quals disposaran d’un termini de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta llista, per esmenar els defectes o presentar la documentació acreditativa de posseir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1), equivalent o superior. ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 10/21 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7407 – 7.7.2017 CVE-DOGC-A-17187016-2017 Transcorregut el termini esmentat anteriorment, el tribunal qualificador aprovarà i farà pública la llista definitiva de les persones participants que estan exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana. Les persones participants no exemptes seran convocades a la realització d’aquesta prova. 6.1.4.2 Prova de coneixements de llengua catalana. La realització d’aquesta prova és de caràcter obligatori i eliminatori per a les persones participants que no n’estiguin exemptes. La prova de coneixements de llengua catalana consta de dues parts: Primera part: s’hi avaluen el domini de l’expressió escrita mitjançant la redacció d’un text de 180 paraules, com a mínim, i els coneixements pràctics de llengua per mitjà de cinc blocs de preguntes sobre coneixements sintàctics i de comprensió de llengua catalana relacionats, en un grau adequat, amb les funcions pròpies de les places objecte d’aquesta convocatòria. Segona part: consisteix en la lectura en veu alta d’un text i una conversa sobre temes proposats a fi d’avaluar l’expressió oral. Aquesta prova té una durada màxima d’1 hora i 30 minuts per a la primera part i de 10 minuts per a la segona part. La qualificació d’aquesta prova és d’apte o no apte. Per superar-la s’ha d’obtenir la qualificació d’apte. Per ser declarat apte s’ha d’obtenir una puntuació total mínima del 70%, de conformitat amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català. Les persones que no superin aquesta prova seran excloses de la convocatòria. 6.1.5 Comprovació de les dades antropomètriques. La comprovació de les dades antropomètriques es farà de forma independent durant la realització de la prova física. Es comprovarà en una única crida, el dia de realització de la prova física, que les persones participants compleixen els requisits establerts d’alçada i d’índex de massa corporal: a) Seran excloses les persones participants que no compleixin el requisit mínim de l’alçada establert a la base 2.1.d). b) Seran excloses les persones participants que no compleixin el requisit de l’índex de massa corporal establert a la base 2.1.d). En cas que s’observi un desenvolupament muscular important, s’admetrà un marge de tolerància d’un 5%. L’índex de massa corporal s’estima mitjançant l’índex de Quetelet (pes en kg dividit per l’alçada al quadrat en metres). En el supòsit que les persones participants no compleixin aquests requisits en una primera observació, l’equip mèdic responsable farà un segona observació per tal de verificar l’alçada i l’índex de massa corporal. Així mateix es realitzarà una nova observació quan la persona del tribunal qualificador present a la prova ho determini. Les persones participants que no compleixin els requisits d’alçada i d’índex de massa corporal seran excloses automàticament de la convocatòria. Tenint en compte que les dades antropomètriques són variables biològiques i, per tant, susceptibles de patir petits canvis depenent del dia i de les circumstàncies externes, l’exclusió o no de la persona participant vindrà donada pel resultat de les mesures preses en el dia i l’hora determinats pel tribunal qualificador, amb els aparells establerts, els procediments validats i el personal especialment format per garantir la igualtat d’oportunitats de totes les persones participants. En conseqüència no tindran validesa les proves i els certificats mèdics o antropomètrics que la persona participant pugui aportar abans, durant o després del dia de la comprovació i que són el resultat de proves en circumstàncies diferents per a cada persona participant. 6.1.6 Comprovació de les causes d’exclusió mèdica de l’annex 3. Consisteix en la realització de les proves mèdiques necessàries per comprovar que les persones participants no estan incloses en cap de les causes d’exclusió mèdica indicades a l’annex 3. En aquestes proves s’apliquen les ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 11/21 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7407 – 7.7.2017 CVE-DOGC-A-17187016-2017 tècniques mèdiques d’ús convencional que es considerin oportunes, analítiques d’orina i de sang i les exploracions o proves complementàries que els metges designats pel tribunal qualificador creguin oportunes. Cada una de les proves a realitzar es farà en una única crida en els dies i hores que es determinin. A l’inici de la prova, les persones participants hauran de contestar, mitjançant declaració jurada, un qüestionari mèdic sobre les malalties patides i els tractaments mèdics a què hagin estat sotmeses. En el cas que una persona participant no consigni completament o falsegi alguna de les dades d’aquest qüestionari, serà exclosa de la convocatòria. Tenint en compte que les causes d’exclusió mèdica que comporten nivells de tall (valors màxims o mínims per a l’exclusió, com per exemple la tensió arterial, l’agudesa auditiva, l’agudesa visual, les proves respiratòries i totes les antropomètriques) són variables biològiques i, per tant, susceptibles de patir petits canvis depenent del dia i de les circumstàncies externes, l’exclusió o no de la persona participant en una d’aquestes proves vindrà donada pel resultat de les mesures preses en el dia i hora determinats pel tribunal qualificador, amb els aparells establerts, els procediments validats i el personal especialment format per tal de garantir la igualtat d’oportunitats de totes les persones participants. En conseqüència, no tindran validesa les proves i els certificats mèdics o antropomètrics que la persona participant pugui aportar abans, durant o després del dia de la prova mèdica en relació amb les causes d’exclusió abans esmentades i que són el resultat de proves en circumstàncies diferents per a cada persona participant. Les persones participants incloses en alguna de les causes d’exclusió mèdica establertes a l’annex 3 seran excloses de la convocatòria. La llista amb les persones participants excloses es publicarà als llocs que s’indiquen a la base 3.2.2. La realització de les proves mèdiques implica el consentiment de les persones participants perquè se’ls facin fotografies de les lesions dermatològiques i perquè els resultats de les proves mèdiques es posin a disposició del tribunal qualificador a fi que serveixin de fonament per a l’avaluació de la prova. 6.1.7 Comprovació de tatuatges. La comprovació de tatuatges es farà de manera independent durant la realització de la comprovació de les causes d’exclusió mèdica. Comportarà l’exclusió de la convocatòria el fet de tenir tatuatges que compleixin alguna de les característiques següents: – Situats als braços i on, amb la uniformitat d’estiu i per a cada braç, la seva part visible superi, de manera individual per a cada tatuatge o en el seu conjunt, els 70 centímetres quadrats d’extensió en el seu contorn. – Situats al coll o al clatell que superin, en còmput total, els 15 centímetres quadrats d’extensió en el seu contorn. – Situats al cap. – Amb un contingut contrari als principis, valors i competències establerts en el Codi d’ètica de la Policia de Catalunya (Acord GOV/25/2015, de 24 de febrer). La comprovació de tatuatges implica el consentiment de les persones participants perquè se’ls facin fotografies dels tatuatges a fi de posar-les a disposició del tribunal qualificador per a la seva avaluació. 6.2 Acreditació de requisits per al nomenament d’aspirants en pràctiques. 6.2.1 El tribunal qualificador aprovarà i farà publica la llista amb les persones participants que hagin resultat aptes en la fase d’oposició ordenades segons la puntuació total obtinguda en la fase d’oposició de més a menys puntuació. D’aquesta llista, les 550 persones més ben classificades seran convocades per realitzar la fase de formació. En cas d’empat de puntuació en la darrera posició, s’aplicaran els criteris de desempat següents: – En primer lloc, per la puntuació més alta obtinguda en la subprova aptitudinal. – En segon lloc, per la puntuació més alta obtinguda en la subprova de coneixements. – En tercer lloc, per la puntuació més alta obtinguda en la prova física. ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 12/21 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7407 – 7.7.2017 CVE-DOGC-A-17187016-2017 – Finalment, si encara persisteix l’empat es resoldrà per la puntuació més alta obtinguda en cadascun dels exercicis físics, per l’ordre en què apareixen en la convocatòria. 6.2.2 Les persones participants convocades per realitzar la fase de formació hauran de presentar la documentació que s’indica a continuació, dirigida al tribunal qualificador de la convocatòria, en qualsevol dels llocs indicats a la base 3.2.2, en el termini de vint dies naturals, que es determinarà i es farà públic amb la publicació de la llista de persones convocades a la realització de la fase de formació: a) Fotocòpia compulsada de la documentació que acrediti estar en possessió del títol exigit, equivalent o superior i la corresponent homologació, si s’escau, d’acord amb el que estableix la base 2.1.c). b) Certificat d’antecedents penals que acrediti el requisit de la base 2.1.f), si la persona participant s’oposa a la consulta esmentada a la base 3.4. c) Declaració de no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes. d) Declaració jurada per la qual es pren el compromís de portar armes. e) Fotocòpia compulsada del permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents d’acord amb la normativa aplicable. Les persones participants que no presentin la documentació indicada dins el termini establert en aquesta base, i les que no compleixin algun dels requisits, no podran ser nomenades aspirants en pràctiques, seran excloses de la convocatòria i les seves actuacions quedaran anul·lades, sens perjudici de les responsabilitats en què hagin pogut incórrer. Si una de les persones proposades per a la realització de la fase de formació és declarada exclosa de la convocatòria, el tribunal qualificador proposarà per realitzar la fase de formació la persona participant següent de la llista prevista a la base 6.2.1. 6.3 Fase de formació. Aquesta segona fase consisteix en la superació d’un curs selectiu de formació bàsica per a policies d’una durada no superior a 1.350 hores. En aquest curs s’avaluen les competències tècniques (coneixements i procediments) i les competències clau (valors i actituds), determinades per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. El programa del curs desenvolupa, en diverses àrees temàtiques, el perfil i les funcions policials bàsiques. Queden exemptes de realitzar aquest curs les persones participants que acreditin, mitjançant la certificació corresponent, que n’han superat amb anterioritat un de contingut igual o similar, impartit per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. El tribunal qualificador declararà excloses de la convocatòria les persones participants que perdin, definitivament, la condició d’alumne de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els apartats 8.1.b), 8.1.c), 8.1.d) i 8.1.e) del Decret 95/2010, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de règim interior de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (DOGC núm. 5676, de 20.7.2010). La direcció de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya ha d’informar el tribunal qualificador de les persones participants que perdin definitivament aquesta condició. Les participants que acreditin que estan embarassades o que no hagin complert les setze setmanes des del naixement del fill poden sol·licitar l’ajornament de la realització d’aquesta fase fins a la realització en la següent convocatòria de la fase de formació. La sol·licitud d’ajornament s’ha d’adreçar al tribunal qualificador i s’ha de presentar en qualsevol dels llocs establerts a la base 3.2.2, abans de la data de realització de la fase de formació, i haurà d’anar acompanyada, obligatòriament, d’un certificat mèdic que acrediti la situació al·legada. Qualificació. Les persones participants han de superar el curs de formació bàsica per a policies de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya d’acord amb els criteris d’avaluació aprovats per resolució de la seva direcció a proposta de la Junta d’Avaluació del curs. Aquesta fase es puntua amb 70 punts com a màxim. Durant aquesta fase les persones participants seran nomenades aspirants alumnes i tindran la consideració de funcionaris en pràctiques, percebran les retribucions bàsiques corresponents al grup C, subgrup C1 i estaran en situació d’alta en el règim general de la Seguretat Social. ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 13/21 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7407 – 7.7.2017 CVE-DOGC-A-17187016-2017 6.4 Fase de pràctiques. 6.4.1 El tribunal qualificador aprovarà i farà pública la llista de les persones participants que hagin resultat aptes en la fase de formació ordenades segons el sumatori resultant de la puntuació obtinguda en la fase d’oposició i en la fase de formació de més a menys puntuació. D’aquesta llista, les 500 persones participants més ben classificades seran convocades per realitzar la fase de pràctiques. En cas d’empat de puntuació en la posició 500, s’aplicaran els criteris de desempat següents: – En primer lloc, per la puntuació més alta obtinguda en la fase de formació. – En segon lloc, per la puntuació més alta obtinguda en la primera prova de la fase d’oposició. 6.4.2 Naturalesa i contingut. Les persones participants que accedeixin a aquesta fase realitzaran unes pràctiques de caràcter selectiu i obligatori, d’un mínim de dotze mesos de durada, dividides en períodes avaluables de tres mesos, que tindran cadascun d’ells també caràcter selectiu. Aquestes pràctiques es faran prestant servei efectiu en un lloc de treball determinat per la Direcció General de la Policia, idoni per obtenir el nivell de professionalització i formació integral de la persona aspirant en pràctiques. 6.4.3 Avaluació i qualificació. La qualificació de la fase de pràctiques és d’apte o no apte. Per superar-la s’ha d’obtenir la qualificació d’apte, d’acord amb els criteris d’avaluació proposats per la Divisió d’Avaluació de Serveis i aprovats i publicats pel tribunal qualificador. Per avaluar cada període de pràctiques s’elaborarà un model d’acta individual, aprovat pel tribunal qualificador, que avaluï un seguit de factors conductuals que abastin camps d’observació en els quals es descriguin coneixements del treball, flexibilitat, habilitats socials i comunicació, compliment d’ordres i disciplina, disposició personal vers el treball, autonomia, judici pràctic i autocontrol, així com principis, valors i competències establerts al Codi d’ètica de la policia de Catalunya (Acord GOV/25/2015, de 24 de febrer). La valoració de cada període de pràctiques se sotmetrà a la decisió del tribunal qualificador, que establirà la qualificació d’apte o no apte. El tribunal qualificador, de conformitat amb els criteris d’avaluació prèviament aprovats i publicats, acordarà que les persones aspirants en pràctiques amb una qualificació de no apte en un període siguin declarades no aptes en la fase de pràctiques o continuïn en aquesta fase. Les persones aspirants en pràctiques que obtinguin la qualificació de no apte en dos períodes seran declarades no aptes en la fase de pràctiques. Així mateix, la Divisió d’Avaluació de Serveis elevarà al tribunal qualificador informes individualitzats dels aspirants en pràctiques sobre fets rellevants dels quals es tingui coneixement, relacionats amb els factors conductuals, principis, valors i actituds descrits anteriorment, a l’efecte que siguin valorats pel tribunal qualificador. En els casos de persones aspirants en pràctiques que no hagin pogut ser avaluades en els períodes de pràctiques per no haver arribar al temps mínim determinat en els criteris d’avaluació, el tribunal qualificador valorarà la seva continuïtat o exclusió de la fase de pràctiques. 6.4.4 Retribucions i Seguretat Social. Durant aquesta fase les persones participants seran nomenades aspirants en pràctiques i tindran la consideració de funcionaris en pràctiques, percebran les retribucions bàsiques corresponents al grup C, subgrup C1, el complement de destinació corresponent als llocs de treball dels funcionaris de la categoria de mosso/a i el complement específic que consta per als mossos en pràctiques a les taules retributives vigents, i estaran en situació d’alta en el règim general de la Seguretat Social. Les persones nomenades aspirants en pràctiques ho seran fins al nomenament com a funcionàries mitjançant ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 14/21 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7407 – 7.7.2017 CVE-DOGC-A-17187016-2017 resolució del secretari general que es publicarà al DOGC. —7 Nomenament de funcionaris El tribunal qualificador aprovarà i farà publica la llista de les persones participants que hagin resultat aptes en la fase de pràctiques, ordenades segons la puntuació del sumatori resultant de la puntuació obtinguda en la fase d’oposició i en la fase de formació de més a menys puntuació. El tribunal qualificador elevarà la proposta de persones participants aptes a la convocatòria al secretari general del Departament d’Interior per tal que les nomeni funcionàries mitjançant resolució que es publicarà al DOGC. En cap cas no es podrà proposar el nomenament d’un nombre de persones participants superior al de les places previstes a la convocatòria. —8 Recursos 8.1 Contra les resolucions definitives del secretari general del Departament d’Interior les persones interessades poden interposar, potestativament, recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació o notificació, davant el secretari general del Departament d’Interior, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, o bé directament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant la jurisdicció contenciosa administrativa, d’acord amb el que estableixen els articles 8.2 i 14 de la Llei esmentada. 8.2 Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal qualificador, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar la convocatòria o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, les persones interessades poden interposar, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant el secretari general del Departament d’Interior, d’acord amb l’article 121 de la Llei 39/2015, esmentada. Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos. Annex 2 Prova física Descripció dels exercicis físics: 1. Circuit d’agilitat. Objectiu: valorar l’agilitat de la persona participant. Descripció de l’exercici: a) La persona participant inicia l’exercici asseguda a terra amb recolzament de peus, mans i glutis darrere la línia de sortida. b) Quan el testador fa el senyal, es posa en marxa el cronòmetre i la persona participant inicia l’exercici. Surt corrent fins a situar-se entre dos cons col·locats davant d’un matalàs i fa una tombarella amb recolzament de les dues mans sobre el matalàs. A continuació es dirigeix cap a la primera tanca, la deixa al costat esquerre fins a ultrapassar-la i passa per sota d’ella. Corre després cap al plint d’1 metre d’alçada, que ha de sobrepassar per la part central amb tot el cos (amb recolzament o sense) i entre dues barres verticals situades ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 15/21 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7407 – 7.7.2017 CVE-DOGC-A-17187016-2017 als extrems del plint. Tot seguit es dirigeix cap a la segona tanca, que passa directament per darrere, gira cap a la dreta i passa per sota d’ella. Va frontalment cap a la primera tanca, que ha de sobrepassar amb els dos peus en una fase aèria prolongada (dones 80 centímetres, homes 90 centímetres). Seguidament, ha d’agafar amb les dues mans i transportar sobre les espatlles (per les nanses o els extrems) un sac d’uns 15 quilograms (dones) i d’uns 20 quilograms (homes), corrent cap endavant des del lloc on hi havia el sac fins a un con situat a 10 metres, ha de girar 180º al seu voltant per l’esquerra i sense tocar-lo, i tornar en sentit oposat també corrent 10 metres més cap endavant fins a la línia d’arribada. c) S’atura el cronòmetre en el moment en què la persona participant traspassi amb els dos peus la línia d’arribada, portant el sac agafat correctament, i es registra el temps emprat en segons. Normes de l’exercici: a) No es pot trepitjar la línia de sortida, no es pot sortir abans del senyal del testador i s’ha d’estar correctament col·locat abans de començar l’exercici. b) La tombarella s’ha de fer sobre l’eix transversal del tronc (no és correcta la tombarella tipus judo) i sortint del matalàs després de traspassar el con que marca la sortida. c) El sac ha d’estar ben col·locat, recolzat sobre les espatlles i agafat amb les dues mans, abans de traspassar la línia marcada a terra i poder iniciar la cursa de 10 metres cap al con. d) En el transcurs de l’exercici no es pot tombar o desplaçar (horitzontal o verticalment) cap obstacle. e) No és permès canviar el sentit del desplaçament del circuit o no realitzar tot el recorregut tal com està descrit. Si s’incompleix alguna de les normes de l’exercici, l’intent es considerà nul. Valoració de l’exercici: se’n fan dos intents, no consecutius, i el resultat vàlid serà el millor temps (en segons i dècimes). 2. Pressió sobre banc. Objectiu: mesurar la força i la resistència de la musculatura de l’extremitat superior de la persona participant Descripció de l’exercici: a) La persona participant inicia l’exercici en posició decúbit supí sobre el banc de pressió. b) Quan el testador fa el senyal, es posa en marxa el cronòmetre i la persona participant inicia l’exercici, des de la posició de braços estirats. Ha d’aixecar el pes, de 40 kg per als homes i de 30 kg per a les dones, el nombre més elevat de repeticions possible en un temps màxim de 45 segons. L’aixecament s’ha de fer amb les dues mans, amb una separació lleugerament més gran que la de les espatlles en una acció de flexió-extensió dels colzes en la seva projecció vertical. c) L’exercici finalitza un cop transcorregut el temps màxim de 45 segons o bé per voluntat de la persona participant. Normes de l’exercici: a) La repetició no és vàlida si no s’estenen els colzes totalment o la barra no toca el pit en la flexió dels colzes. b) No està permès fer rebots amb la barra. c) Les repeticions es compten en veu alta, utilitzant el mateix número que l’anterior en cas d’una repetició no vàlida. d) No es poden utilitzar guants, magnèsia ni qualsevol altra substància. Valoració de l’exercici: se’n fa un sol intent, i es registra el nombre total de repeticions vàlides realitzades durant un temps màxim de 45 segons. 3. Cursa de llançadora ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 16/21 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7407 – 7.7.2017 CVE-DOGC-A-17187016-2017 Objectiu: valorar la resistència aeròbica de la persona participant. Descripció de l’exercici: a) La persona participant se situa darrere d’una de les dues línies paral·leles pintades a terra i distants entre elles 20 metres. b) Quan senti el senyal sonor d’inici de l’exercici, ha de córrer cap a l’altra línia, fins a trepitjar-la, i ha d’esperar a tornar a sentir un altre senyal sonor. c) Cada senyal sonor indica que s’ha d’iniciar el desplaçament cap a la línia contrària, intentant seguir el ritme, que és progressivament (cada minut) més ràpid al llarg de l’exercici. d) Ha de repetir constantment aquest cicle d’anada i tornada fins que no sigui capaç de trepitjar la línia en sentir el senyal sonor, moment en el qual s’acaba l’exercici. Normes de l’exercici: a) La línia s’ha de trepitjar abans o en el moment que se senti el senyal sonor. b) La persona participant no pot córrer cap a la línia contrària fins que no hagi sentit el senyal. c) La persona participant no pot fer girs circulars, ha de pivotar. Valoració de l’exercici: se’n fa un sol intent, i es registra el número de l’últim període o palier anunciat pel magnetòfon. B) Barems dels exercicis físics: P=puntuació; CA=circuit d’agilitat, en segons; PB=pressió sobre banc, en repeticions; CL=cursa de llançadora, en períodes o paliers. 1. Homes P CA PB CL 0 > 20,8 v<20 <7,5 1 20,8 20 7,5 2 20,2 22 8,0 3 19,7 24 8,5 4 19,3 26 9,0 5 18,9 28 9,5 6 18,5 30 10,0 7 18,1 32 10,5 8 17,6 34 11,0 9 17,0 36 11,5 10 <17,0 >36 >11,5 ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 17/21 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7407 – 7.7.2017 CVE-DOGC-A-17187016-2017 2. Dones P CA PB CL 0 >24,6 <10 <6,5 1 24,6 10 6,5 2 23,9 12 (—) 3 23,4 14 7,0 4 23, 16 (—) 5 22,7 18 7,5 6 22,3 20 8,0 7 21,9 22 8,5 8 21,4 24 9,0 9 20,7 26 9,5 10 <20,7 >26 >9,5 Annex 3 Causes d’exclusió mèdica 1. Aparell circulatori. 1.1 Insuficiència cardíaca en totes les seves possibles manifestacions, independentment de la causa. 1.2 Malformacions de cor o de grans vasos. 1.3 Lesions adquirides de cor o de grans vasos. 1.4 Trastorns de la conducció i del ritme cardíac. 1.5 Insuficiència coronària. 1.6 Pericarditis activa o residual. 1.7 Insuficiència arterial perifèrica. 1.8 Insuficiència venosa perifèrica. 1.9 Malformacions arteriovenoses. Shunt i aneurismes arterials. Limfedema. 1.10 Mesura en repòs de TA sistòlica superior a 145 mmHg. Mesura en repòs de TA diastòlica superior a 90 mmHg. Hipotensió simptomàtica. 2. Aparell respiratori. 2.1 Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció respiratòria. ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 18/21 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7407 – 7.7.2017 CVE-DOGC-A-17187016-2017 2.2 Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima pulmonar, pleures o tòrax. 2.3 Capacitat vital (FVC) inferior al 80% del seu valor teòric. FEV1 inferior al 80% del seu valor teòric o el FEV1/FVC inferior al 70%. 2.4 Pneumotòrax repetitiu. 3. Aparell genitourinari. 3.1 Malformacions, alteracions o lesions del tracte genitourinari. 3.2 Disfuncions urogenitals cròniques. 3.3 Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi. 3.4 Litiasi crònica del tracte urinari. 3.5 Prolapse genital femení. Endometriosi. 4. Aparell digestiu. 4.1 Malformacions o lesions de l’aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies biliars, el pàncrees exocrí i les glàndules salivals. 4.2 Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o l’excreció. 4.3 Hèrnies i eventracions no tractades o reincidents. 4.4 Úlcera gastroduodenal. 4.5 Hepatopaties (inclouen alteracions metabòliques). 4.6 Malaltia inflamatòria crònica intestinal. Síndrome de malabsorció. 4.7 Pancreopaties cròniques o reincidents. 5. Sistema hematopoètic. Hemopaties que puguin limitar o dificultar l’exercici de la funció policial. 6. Aparell locomotor. 6.1 Alteracions de l’aparell locomotor que limitin o dificultin la funció policial o que puguin agreujar-se amb el desenvolupament de la funció policial (patologia òssia d’extremitats, retraccions o limitacions funcionals de causa muscular o articular, defectes de columna vertebral i altres processos ossis, musculars, articulars o lligamentosos). 6.2 Hàl·lux valg, dit de martell o qualsevol altra deformitat dels dits de mans o de peus que pugui alterar la funcionalitat. 6.3 Amputació total de qualsevol dit. Amputació parcial d’algun dels dits polze, índex i del mig de qualsevol de les dues mans. Les amputacions parcials dels altres dits es valoraran en relació amb la limitació funcional. 6.4 Dismetria de les extremitats inferiors. 6.5 Gonartrosi (artrosi de genoll). Desviacions de l’eix de les extremitats inferiors (genoll var o genoll valg). 6.6 Luxació recidivant d’espatlla. 6.7 Patologia osteoarticular. Imatge radiològica compatible amb patologia osteoarticular de columna. 6.8 Cifosi en un grau que pugui dificultar l’exercici de la funció policial. Escoliosi en un grau que pugui dificultar l’exercici de la funció policial. 6.9 Qualsevol altre procés de l’aparell locomotor que pugui limitar o dificultar l’exercici de la funció policial. ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 19/21 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7407 – 7.7.2017 CVE-DOGC-A-17187016-2017 7. Trastorns psiquiàtrics. 7.1 Retard mental, trastorns de l’aprenentatge, de les habilitats motores, de la comunicació o del desenvolupament, demència i altres trastorns cognoscitius. 7.2 Trastorns relacionats amb substàncies. 7.3 Esquizofrènia. Altres trastorns psicòtics. 7.4 Trastorns de l’estat d’ànim, d’ansietat, somatomorfs, ficticis, dissociatius, adaptatius o de personalitat. 7.5 Trastorns de la conducta alimentària. Trastorns del son. 8. Trastorns del sistema nerviós. 8.1 Epilèpsia. Convulsions sense filiar. 8.2 Malformacions, patologies o lesions del sistema nerviós central o perifèric. 8.3 Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia. 8.4 Tremolors, tics o espasmes. 9. Sistema endocrí. 9.1 Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes. 9.2 Diabetis mellitus. 10. Òrgans dels sentits. 10.1 Lesions que puguin donar trastorns de la sensibilitat epicrítica o protopàtica o del funcionalisme neuromotor. 10.2 Agudesa visual llunyana inferior al 40% (4/10) en un o en els dos ulls mesurada sense correcció (ulleres o lents de contacte). 10.3 Queratotomia radial. 10.4 Despreniment de retina, retinopaties. 10.5 Estrabisme manifest i no corregit. 10.6 Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual. 10.7 Discromatòpsies. 10.8 Glaucoma. 10.9 Alteracions de les parpelles o de la secreció lacrimal que dificultin la hidratació correcta del globus ocular i n’alterin la protecció. 10.10 Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer del personal facultatiu que realitzi la prova, dificulti de manera important l’agudesa visual. 10.11 Valors d’audiometria mesurada sense correcció auditiva, amb xifres iguals o superiors a 35 dB a les freqüències compreses entre 1.000 i 3.000 Hz en una o en les dues oïdes. 10.12 Valors d’audiometria mesurada sense correcció auditiva amb xifres iguals o superiors a 45 dB a la freqüència de 4.000 Hz en una o en les dues oïdes. 10.13 Malformacions o lesions de l’oïda interna, mitjana o externa, que en comprometin el bon funcionament o determinin afeccions cròniques. 10.14 Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis, paladar, boca, cordes vocals, etc.) que comprometin la funció fonatòria normal. ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 20/21 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7407 – 7.7.2017 CVE-DOGC-A-17187016-2017 10.15 Reducció o alteracions de la sensibilitat olfactiva. 11. Pell, fàneres i glàndules exocrines. 11.1 Malformacions, tumoracions, lesions de la pell i lesions de les fàneres que puguin comprometre la funció policial. 11.2 Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o característiques puguin comprometre la funció policial. 11.3 Disfuncions de les glàndules exocrines que puguin comprometre la funció policial. 11.4 Dermatosis generalitzades. Èczemes o psoriasis. 11.5 Altres alteracions dermatològiques que puguin limitar o dificultar l’exercici de la funció policial. 12. Altres. 12.1 Processos neoplàsics. 12.2 Infeccions: qualsevol malaltia infectocontagiosa activa o amb risc de contagi. 12.3 Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions orgàniques. 12.4 Malalties autoimmunes. 12.5 Diàtesi al·lèrgica. 12.6 Proves analítiques compatibles amb patologia de base. 12.7. Detecció de marcadors biològics de consum de drogues d’abús o de medicaments susceptibles de ser utilitzats amb finalitats no terapèutiques a un nivell considerat d’abús. 12.8 Qualsevol altre procés patològic que es consideri que pugui limitar o dificultar l’exercici de la funció policial. 12.9 Qualsevol afectació patològica que sigui motiu d’exclusió d’acord amb aquestes bases i que, essent conegudes per la persona participant, no es facin constar en el qüestionari mèdic. (17.187.016) ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 21/21 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7407 – 7.7.2017 CVE-DOGC-A-17187016-2017

oposicions mossos d’esquadra 2017

AQUÍ el documento oficial. 

mossos d’esquadra oposicions 2017 

oposiciones mossos d’esquadra 2017 

convocatoria mossos d’esquadra 2017 

convocatoria mossos 2017 gencat 

mossos 2017 

oposicions mossos d’esquadra 2017 gencat 

¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 0 Promedio: 0)
Scroll al inicio
Ir arriba