Por fin ha llegado una Web dedicada a las Oposiciones al cuerpo de Mossos d’ Esquadra y a todo lo referente al acceso a este cuerpo de seguridad Autonómico de la Generalitat de Catalunya.

¿Qué hay que hacer para ser mosso d’ esquadra? Aquí tendrás la mejor guía y todas las respuestas para tener la mejor preparación.

Pruebas de la oposición

Antes de empezar, comprueba en esta página si cumples los requisitos.

Próxima convocatoria a Mossos d’esquadra

La actual convocatoria es la 46/22 de Enero de 2022 [840 PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE MOSSO/A]

Accede AQUí para ver todo el detalle de la convocatoria.


Anterior convocatoria 46/21

La anterior convocatoria fue la 46/21 de Enero de 2021 [435 PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE MOSSO/A]

Accede AQUí para ver todo el detalle de la convocatoria.

Calendario oficial actualizado:

 • 15/01/2021 Publicació de les bases de la convocatòria al DOGC
 • 18/01/2021 Inici del termini de presentació de sol·licituds (20 dies hàbils)
 • 12/02/2021 Fi del termini de presentació de sol·licituds
 • 11/03/2021 Publicació al DOGC de la resolució de la llista provisional de persones admeses i excloses amb el motiu d’exclusió i el lloc de realització proves descentralitzades
 • 12/03/2021 Inici dels 10 dies hàbils per esmenar defectes a la llista provisional
 • 25/03/2021 Fi del termini per esmenar defectes a la llista provisional
 • 15/04/2021 Publicació al DOGC de la resolució de la llista definitiva de persones admeses i excloses i la llista de persones convocades a la 1a prova (Coneixements i aptitudinal)
 • 25/04/2021 Realització de la 1a prova: Coneixements i aptitudinal. – diumenge
 • 07/05/2021 Publicació de la llista de resultats de 1a prova (Coneixements i aptitudinal) i la llista de persones convocades a la 2a prova: física
 • 17/05/2021 al 25/05/2021 Realització de la 2a prova: física
 • 08/06/2021 Publicació de la llista de resultats de la 2a prova: física i la llista de
  persones convocades a la 3a prova (adequació psicoprofessional)
 • 19/06/2021 Realització de la 3a prova d’adequació psicoprofessional: test
  psicotècnic

Y la anterior convocatoria fue la de 2019-2020 con código 46/002/19 de Octubre de 2019. Entra AQUÍ para la información de la misma.

Comprueba en este enlace las notas y los resultados de las pruebas y cómo se desarrolla la actual oposición.

Recuerda no confundirte con la anterior convocatoria de Enero de 2019 (46/19), donde los aprobados ya se encuentran en fase de formación en el ISPC.


Acceso a Mossos: Últimas oposiciones

Aquí tienes toda la información de las convocatorias anteriores:

Convocatoria 2005

En el año 2005 se convocaron 1421 plazas de Agente. Consulta aquí cómo fue el desarrollo de las oposiciones..

Convocatoria 2006

En el año 2006 se convocaron las oposiciones para 1500 plazas de Agente.

Convocatoria 2008

En el año 2008 se convocaron 980 plazas de Agente.

Examen mossos 2011

En la oposición de 2011 se convocaron 600 plazas de Agente.

Oposiciones mossos d esquadra 2015

La convocatoria mossos 2015 y las oposiciones mossos 2015 no se celebraron ese año por no convocar las plazas la Generalitat de Catalunya.

Convocatoria mossos d’esquadra 2016

Las mossos d’esquadra oposicions 2016 no tuvieron plazas de agentes de la escala básica pero si:
6 de Intendent y 9 de Inspector.

Oposiciones mossos d’esquadra 2017

Mosso/a (Convocatòria 46/17, de juliol 2017)

Oposiciones mossos d’esquadra 2018

La convocatoria mossos 2018 y por tanto las oposicions mossos d’esquadra 2018 no se celebraron para ninguna escala.

Oposiciones mossos d’esquadra 2019

Convocatòria 46/19, de juliol de 2019, d’accés a mosso/a.

Oposiciones mossos d’esquadra 2019 2

Convocatòria 46/002/19, d’octubre 2019, d’accés a mosso/a

Oposiciones mossos d’esquadra 2021

Convocatòria 46/21, de gener de 2021, d’accés a mosso/a

Oposiciones mossos d’esquadra 2022

Convocatòria 46/22, d’accés a mosso/a.

Oposiciones mossos d’esquadra 2023

Mosso/a (Convocatòria 46/23, de gener 2023)

Oposiciones mossos d’esquadra 2023 2

Convocatòria 46/002/23, d’accés a mosso/a.


Sueldo mossos d esquadra (tabla salarial)

¿Sabes Cuánto cobra un Mosso d’esquadra de la Generalitat de Catalunya?

Sou o nòmina: Quant cobra un mosso d’esquadra a 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023?

Bé, arribem a la pregunta clau que tothom fa i amb raó, ja que és un factor important quan un es vol presentar a les proves.

No hauria de ser la teva principal motivació per ser Policia, però està clar que és important.

Les hem vist de tots els colors, tots ens envieu missatges preguntant: retribucions, nòmina, salari, sou brut, sou net de Mossos, etc, etc …

És difícil que tingueu aquesta informació, encara que és relativament pública, de vegades no és tan fàcil arribar-hi.

Doncs bé us ho detallem perquè ja definitivament el tingueu més que clar:

Important, parlem de sou brut i mensual d’un Agent:

La nòmina mensual es compon en:

Sou Base727,23 euros, és el sou base del grup de funcionaris C1.
Complement de destinació: 308,07 euros, tenen el nivell 14.
Complement Específic: 1408,91 euros.
TOTAL NÒMINA MENSUAL: 2.444,21 euros.

Evidentment, és una quantitat bruta, per sapiguer exactament el sou net, cal descomptar IRPF i aportació a Seguretat Social com la resta de treballadors.

A banda, caldria sumar els triennis, però per fer l’exemple us ho fem com si acabarais d’entrar i superar totes les proves i l’acadèmia.

També es pot sumar la nocturnitat si la fas i si estàs en un grup específic, però això ja ho sabreu amb el temps.

Aquestes són les xifres en 2017-2018 i 2019 reals, perquè no us venguin carros ni motos i si decidiu accedir al cos que sapigueu el que hi ha actualment.

Actualització 2019: Cal aplicar l’última pujada de 2018 i s’està negociant la pujada de 2019.

¿Quién les paga? La remuneración de los agentes depende de la Generalitat.

El sueldo base y los complementos vienen determinados por el nivel del agente, desde mosso 1 a mayor A, un total de 34 categorías que van de los 727,23 a 1.120,15 euros mensuales.

Los complementos de destino y específicos hacen que el total mensual sea de 2.444 euros para el rango más bajo y de 6.107 euros para el más alto.

Tablas salariales de la Generalitat de Catalunya aquí.

¿Qué sueldo se cobra durante la realización de la fase de prácticas?

Durante esta fase se está en situación de alta en el régimen general de la Seguridad Social y percibirán las retribuciones básicas correspondientes al grupo C, subgrupo C1, el complemento de destino correspondiente a los puestos de trabajo de los funcionarios de la categoría de mozo y el complemento específico que consta para los mozos en prácticas en las tablas retributivas vigentes.

¿Qué sueldo se cobra durante la realización de la fase de formación?

Durante esta fase se está en situación de alta en el régimen general de la Seguridad Social y se perciben las retribuciones básicas correspondientes al grupo C, subgrupo C1

Consulta la tabla salarial y las retribuciones de los empleados de la Generalitat de Catalunya.

¿Cuántos Mossos hay en Catalunya?

En la actualidad, de forma oficial en 2017 hay:

13.079 Hombres 3.531 Mujeres

En TOTAL:

16.610 Mossos d´Esquadra en Catalunya

Te dejamos la información oficial de la Generalitat de Catalunya (IDESCAT) AQUÍ.

Rangos, Graduación y organigrama de Mossos d´Esquadra

Descubre los rangos, la jerarquía y la plantilla de mossos d’ Esquadra, desde la escala básica hasta la máxima graduación:

Rangs i Escales del cos

El cos de Mossos de la Generalitat de Catalunya te a la plantilla els seguents efectius i personal policial:

Mayor1
Comisarios19
Intendentes48
Inspectores133
Subinspectores391
Sargentos922
Cabos o Caporales2.602
Agentes12.494
Total16.610

Després d’aquest petita introducció, (ull que segurament alguna pregunta de test del temari surt tant funcions com de rangs i categories), et deixem aquesta foto en la qual POTS veure el nombre dels rangs i escales en el cos de Mossos.

Una vegada que superes les oposicions, siguis de l’Escala Bàsica i forma part de l’organigrama del cos de Mossos, descobriràs que hi ha moltes especialitats dins d’aquest cos, com per exemple per ser GEI o BRIMO (antiavalots), on hauràs de passar diferents Nivells de permanència en cada un dels grups corresponents.

Per sort o per desgràcia passaràs por diverses comissaries i diverses Convocatòries o concursos interns abans de consolidar la teva plaça definitiva.

Quan ingresses al cos dels Mossos hauràs romandre 2 anys en Seguretat Ciutadana, podent després avançar en l’escala de seguretat ciutadana de Nivell 1, on también hauràs romandre per un període de dos anys.

Després podràs accedir al nivell 2, romanent también aquí un lapse de dos anys i, un cop hagis complert amb aquest període de temps en està funcionant, tindràs la POSSIBILITAT d’accedir als nivells superiors (una mica embolicat però tranquil això ja arribarà).

Academia Mossos d’esquadra en Mollet/Parets (ISPC o antiguo EPC)

En qué consiste la fase de formación?

Consiste en la superación de un curso selectivo de formación básica para policías de una duración no superior a 1350 horas. En este curso se evalúan las competencias técnicas (conocimientos y procedimientos) y las competencias clave (valores y actitudes), determinadas por el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña.

La Escuela de Policía catalana organiza las actividades formativas dirigidas a los cuerpos policiales de Cataluña, es decir al personal de la administración Autonómica de la Policía de la Generalidad-Mossos y las policías locales.

También se forman los vigilantes municipales y auxiliares de policía local, así como los integrantes de otras estructuras profesionales con funciones de seguridad pública al servicio de las instituciones propias de Cataluña

Este es el programa del curso básico

Objetivo:
Capacitar al alumno / a para integrarse en los cuerpos de policía de Cataluña y para ejercer las funciones básicas de un servicio policial, entendido como servicio público y de acuerdo con un concepto amplio de seguridad, reforzando la transmisión de valores.

Plazas: 800 en 2019

Duración: 1.282 horas

Lugar de realización: Escuela de Policía del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (Mollet del Vallès)

Diploma: de aprovechamiento

Qué significa Mossos d’Esquadra

La Policía de la Generalitat de Cataluña – Mossos es la fuerza de policía de la Generalidad de Cataluña, refundada, como cuerpo de policía propio mediante la Ley 19/1983, de 14 de julio de 1983, aprobada por el Parlamento de Cataluña

Como policía integral se ocupa de las funciones de seguridad ciudadana, policía administrativa, policía judicial, intervención, y policía de proximidad, que son competencias de la Generalitat.

En qué consiste la fase de prácticas?

Consiste en la realización de unas prácticas de carácter selectivo y obligatorio, de un mínimo de 12 meses de duración, divididas en períodos evaluables de 3 meses, que tienen también carácter selectivo. Se realizan prestando servicio efectivo en un puesto de trabajo determinado por la Dirección General de la Policía.

Comprobación de tatuajes

La comprobación de tatuajes se hará de manera independiente durante la realización de la comprobación de las causas de exclusión médica.

Comportará la exclusión de la convocatoria el tener tatuajes que cumplan alguna de las siguientes características:

 • Situados en brazos y que, con la camisa de manga corta de la uniformidad reglamentaria, su parte visible supere, en su conjunto, un área delimitada de 70 cm2.
 • Situados en las manos que superen, en cómputo total, un área delimitada de 2,25 cm2.
 • Situados en la cabeza, el cuello o en la nuca.
 • Con un contenido contrario a los principios, valores y competencias establecidos en el Código de ética de la Policía de Cataluña (Acuerdo GOV / 25/2015, de 24 de febrero).

La comprobación de tatuajes implica el consentimiento de las personas participantes para que se les hagan fotografías de los tatuajes con el fin de ponerlas a disposición del tribunal calificador para su evaluación.

Cursos para ser Mosso

Te mostraremos cursos que te servirán tanto para ser policía de la Generalitat como luego para ascender y conseguir puntos para el concurso interno.

Academias para preparar la oposición de Mossos

Te mostraremos dónde se imparten los mejores cursos de preparación de las pruebas de acceso.

Entrevista mossos d’esquadra

Test mossos d’esquadra online y pdf

Averigua las preguntas de los test anteriores entrando en nuestras páginas especializadas y realiza un simulacro del examen mossos d’esquadra de los años anteriores.

Rangos y Grados de los Mossos

Podemos diferenciar la escala policial de los mossos entre los que tienen funciones directivas (escalas superior y ejecutiva) y los que tienen funciones prácticas operativas (intermedia y básica). Los rangos y jerarquías se componen de la siguiente:manera:

Escala Rango Organismos que puede comandar
Superior Comisario
Intendente
Comisarías Generales, Divisiones / Regiones
Divisiones / Regiones, Áreas
Ejecutiva Inspector Áreas
Intermedia Sub inspector
Sargento
Áreas, Unidades
Unidades, Grupos
Básica Caporal
Agente
Grupos

Jerarquía

 • Mosso
 • Cabo
 • Sargento
 • Subinspector
 • Inspector
 • Intendente
 • Comisario
 • Mayor

La escala de suport

Además se cuenta con una serie de especialistas que no tienen por qué ser policías pero que apoyan el trabajo de los agentes.

 • facultativo
 • técnico

La jerarquía de los organismos policiales

El Decreto 243/2007 establece los siguientes rangos o niveles de organismos policiales:

 • La Dirección General de la Policía: ejerce el mando general del cuerpo.
 • La Subdirección Operativa de la Policía: ejerce el mando sobre las 3 comisarías generales más operativas.
 • Las 4 Comisarías Generales: cada ejerce el mando de uno de los grandes departamentos policiales: el territorial, el de recursos, el de investigación criminal y el de planificación del propio cuerpo.
 • Las 9 Regiones Policiales y las 10 División: cada región policial ejerce el mando sobre la estructura policial territorializada; y cada División ejerce el mando sobre una estructura central específica. Las regiones y las divisiones suelen tener bastantes centenares de personas, o miles.
 • Las 127 Áreas: cada ejerce el mando directo de la estructura que desarrolla los objetivos concretos de la policía catalana. Las áreas suelen tener varias decenas de personas o cientos.
 • Las diversas unidades dependientes: cada ejecuta operativamente una tarea policial específica (patrullar en un territorio concreto, investigar un tipo de delito concreto, actuar en unas circunstancias concretas, etc.). Las unidades suelen tener unas decenas de personas.
 • Los diversos grupos dependientes: cada unidad se organiza internamente en grupos de trabajo. Suelen ser grupos reducidos de personas.

Especializaciones dentro del cuerpo

Todos los agentes de policía de los Mossos salen del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña con la formación necesaria para desarrollar la tarea policial básica.

Funciones policiales básicas NivelFunciones Organismos policiales que tienen la especialidad
sin especialidad Nivel 1 * Patrullaje de seguridad ciudadana, vigilancias, custodias Unidades de seguridad ciudadana

Una parte muy importante, sin embargo, opta por continuar su formación y especializarse. Cuanto más alto es el nivel de especialización más complicada o arriesgada es la tarea a desarrollar (y por tanto más alto es el salario). Hay tres familias profesionales de especialidades: la seguridad ciudadana, la investigación y el apoyo técnico. [5]

Especialidades de Seguridad Ciudadana Nivel de especialización Función Organismos policiales que tienen la especialidad
Protección de personas y bienes Nivel 2 ** Situaciones de riesgo medio para masificaciones y catástrofes áreas regionales de recursos operativos
Atención a la ciudadaníaNivel 2 Atención a las personas, tramitación de denuncias y tratamiento de las víctimas; compatible con funciones policiales básicas OAC
Intervención en montaña Nivel 3Contextos de alta montaña Unidad de Intervención en Montaña
Subsuelo Nivel 3 Contextos subterráneos Unidad de Subsuelo
Intervención subacuática Nivel 3 Contextos subacuáticos Unidad Subacuática
Guía canino Nivel 3 Situaciones que requieren el uso de perros adiestrados Unidad Canina
Orden público Nivel 3 Situaciones de riesgo alto para masificaciones y catástrofes. Antidisturbios Brigada Móvil (BRIMO)
Protección especial Nivel 3 Escolta de personalidades AE
Tráfico Nivel 3 Vigilancia de las vías interurbanas y urbanas áreas regionales de tráfico
Desactivación de artefactos explosivos – NRBQNivel 4 Neutraliza artefactos explosivos, y de otro tipo Área TEDAX-NRBQ
Intervención especial Nivel 4 Situaciones de riesgo muy alto de violencia armadaGEI
Especialidades de Investigación
Investigación básica Nivel 2 ** Investiga ilícitos penales o administrativos ordinarios unidades de investigación, unidades de policía administrativa, etc.
Policía científica básica Nivel 2 ** Desarrolla tareas de complejidad media en los campos de criminalística y la identificaciónUI
Investigación avanzada Nivel 3Investiga ilícitos penales o administrativos realizados de manera organizada áreas territoriales de investigación, ACCO, ACIP, etc.
Investigación interna Nivel 3 *** Investiga los ilícitos penales o contrarios a la ética profesional que hayan cometido agentes del cuerpo Área de Investigación Interna y AD
Información Nivel 3 *** Investiga aquella la criminalidad con objetivos no económicos ACII, ACIE, etc.
Policía científica avanzada Nivel 3 *** Desarrolla tareas de alta complejidad en los campos de la criminalística y la identificación ACC, ACI, etc.
Seguimientos y vigilancias Nivel 3 *** Observación sobre el terreno ACMTSO, etc.
Medios técnicos Nivel 3 *** Apoyo a la investigación con el uso de tecnología para la observación y recogida de información ACMTSO
Análisis Nivel 3 *** Analiza la información recopilada sobre la actividad criminal ACAC
Especialidades de Soporte Técnico
Soporte técnico básico Nivel 2 Nivel 2 ** Proporciona soporte básico a las unidades y la dirección en la toma de decisiones
Sala de mando Nivel2 Nivel 2 ** Gestiona los recursos policiales a través de los aplicativos informáticos salas de mando de las USC, salas regionales mando, etc.
Instrucción tecnicopolicial Nivel 2 Nivel 2 ** Profesorado que forma los aspirantes y actualiza los policías en las técnicas policiales que les exigen Ains
Soporte técnico avanzadoNivel 3 Proporciona soporte avanzado a las unidades y la dirección en la toma de decisiones

Uniformes

Uniforme de gala

El decreto 184/1995 describe el actual uniforme de gala de los Mossos, el que se inspira en el uniforme tradicional del siglo XIX:

Los aspectos que más llaman la atención del uniforme de gala para las ceremonias es el uso de la alpargata de Valls y el sombrero de copa con escarapela de la bandera catalana, ambas son características del uniforme tradicional histórico.

Sobre el calzado, especifica que «consiste en unas alpargatas con cinta azul y calcetines blancos, o zapatos, en circunstancias climatológicas adversas, que deben ser de cuero de color negro y con cordones». Y la chistera dice: «el sombrero de copa, con escarapela de Cataluña en el lado izquierdo».

En cuanto al cuerpo del uniforme, el exterior consiste en una chaqueta que «es corta, con bocamanga roja y con aplicación sobre una pieza azul con tres botones, todo enrivetat con cinta y cordón blanco, y abotonada plateada con el escudo de la Generalidad de Cataluña con doce botones a cada lado; partiendo de los hombros, bolsillos en franja roja enrivetada de blanco. Por la espalda, costuras enrivetades a rojo que forman dos pliegues de este mismo color de talle, con tres botones cada uno. Bocamanga al sesgo. ».

El chaleco «es sencilla, de color azul marino, con cinco botones plateados con el escudo de la Generalidad de Cataluña.» Escondida por el chaleco está la faja «roja que sobresale ligeramente». Y justo por encima de la faja se encuentra el cinturón, el cual es «de cuero negro» y «lleva la funda del arma pegada por el cangrejo, en sentido vertical, cargador y manyotera de cuerda blanca».

Por debajo de todo este aspecto exterior hay que llevar una camisa «de popelina de color blanco, con el cuello planchado, manga larga y un bolsillo en el lado izquierdo del pecho» con una corbata «de color negro, mate y de pala».

En cuanto a los pantalones, «son de línea recta, del mismo tejido y color azul marino oscuro que la chaqueta, con trincha normal y un pliego a cada lado. Llevan tres bolsillos con dos vivos, una detrás y una en cada frente.

Llevan un ribete rojo a lo largo de las costuras exteriores de las perneras. Se adaptarán cuanto al tejido a la estacionalidad y las condiciones climatológicas ». Los calcetines «son de color blanco», «aunque en el caso excepcional de llevar zapatos, serán de color negro».

Además hay que llevar guantes «de color blanco». Y en invierno el uniforme se complementa con una capa, la cual es de «color azul marino oscuro, con reverso y cuello rojos, en la parte interior con tapeta / cartera de color azul marino y tres botones a cada lado del cuello ».

La leyenda popular y poética considera que los Mossos llevaban alpargatas y sombrero de copa para que en su ideario estaba la doble voluntad de servir de la misma manera a los pobres y los ricos.

Las alpargatas representarían los ciudadanos más humildes, y el sombrero de copa, las clases más favorecidas.

La segunda versión, menos poética pero con más concordancia con la realidad, llama que el calzado tradicional y cotidiano de la Cataluña rural de los siglos anteriores era la alpargata de cáñamo trenzado, y el sombrero de copa era una pieza muy común de los cuerpos armados de los primeros años del siglo XIX.

Otro aspecto que destaca de la uniformidad es el cordón de 90cm de color blanco que cuelga a la derecha del cinturón. Son unas reproducciones de las esposas que usaban los Mossos para inmovilizar los malhechores y villanos de la época.

Uniforme de media gala

Comisario con el uniforme de media gala.

El decreto 184/1995 describe cómo es el uniforme de media gala de los Mossos:

Este uniforme para ocasiones institucionales está compuesto por una chaqueta «tipo americana de color azul oscuro, con cuello y solapa, abrochada con cuatro botones», y destaca que «los lados superiores hay unas bandas de color rojo sobrepuestas a la costura entre el delante y la espalda, con un broche en medio para fijar unas charreteras duras ».

En estas charreteras se colocan los galones que corresponden a aquel mozo o moza. Los cuatro botones son «metálicos plateados con el escudo de la Generalidad de Cataluña».

Cuenta también con cuatro bolsillos de parche, y concretamente «encima bolsillo superior izquierda deberá ir colocado al escudo de la Policía de la Generalitat – Mossos», debajo del cual, por cierto, se co sitúan las medallas que tiene el policía que lleva el uniforme.

Los pantalones son «del mismo tejido y color azul marino oscuro que la chaqueta, con trincha normal y un pliego a cada lado» con un «ribete rojo a lo largo de las costuras exteriores de las perneras».

La gorra de plato es la misma del uniforme habitual. La gorra tiene diferentes variantes por distinguir la escala al que pertenecen cada mozo:

«A) Escala básica: visera de charol.»

«B) Escala intermedia: visera de ropa con cinta,» caramany «, soutache y barboquejo dorados.»

«C) Escala ejecutiva: visera de ropa con cinta,» caramany «, soutache y barboquejo dorados y escudo bordado de la Generalidad.»

«D) Escala superior: visera de ropa con cinta,» caramany «enfrascada, soutache y barboquejo de cordón dorado y escudo bordado de la Generalidad. La gorra de plato de verano es como la descrita pero con la variante de que el tejido exterior de color azul marino oscuro es verja. »

Los zapatos «deberán ser de cuero, de color negro y con cordones».

En cuanto a la camisa y la corbata son las mismas del uniforme de gala. Los guantes son también blancos pero específicamente de ropa. El cinturón, en cambio, difiere un poco: «es de nylon de color negro, va sujeto a las trabillas del pantalón, y de él cuelgan la funda del arma mediante el cangrejo, en sentido vertical, el cargador y las esposas con su funda ».

Finalmente hay que destacar que para todo el uniforme está la insignia de la Generalitat: «a todos los botones, niquelados, habrá en alto relieve la señal de la Generalidad. En la parte delantera de la gorra de plato y en la doble vertical, la señal de la Generalidad en color, encima de un fieltro vulcanizado de 42 mm de altura y 35 mm de anchura. »

Si quieres forma parte del cuerpo de Mossos y quieres prepararte con profesionales escribe a: juliacarbonellaops@gmail.com

Scroll al inicio
Ir arriba